Festival D

NoNameRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Sahil Kohli1  (b8)1  (w3)1  (b5)1  (w2)1  (b4)5
2Varun Sahdev1  (b10) ½  (w5)1  (b3)0  (b1)1  (w9)
3Adam Ali1  (w4)0  (b1)0  (w2)1  (b7)1  (w10)3
4Aurideep Nayak0  (b3)1  (w9)1  (b8)1  (w6)0  (w1)3
5Kiran Lee1  (w6) ½  (b2)0  (w1)1  (b9)0  (w7)
6William Boulanger0  (b5)1  (w10) ½  (b9)0  (b4)1  (w8)
7Shivank Khare0  (b9)0  (w8)1  (b10)0  (w3)1  (b5)2
8David Yuan0  (w1)1  (b7)0  (w4)1  (b10)0  (b6)2
9Ansh Sharma1  (w7)0  (b4) ½  (w6)0  (w5)0  (b2)
10Koushikk S Ayyappan0  (w2)0  (b6)0  (w7)0  (w8)0  (b3)0