National Schools - New Players

Pick which of the below players in the ECF list is: Xiaojie Wang

NameGradeSexECF CodeClub
Wang, X Anna1960F261119Cowley
Wang, Xiaorui1263M312117SASCA
Wang, Xingang M311181Surrey *